Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

Військовий облік військовозобов’язаних та транспортних засобів національної економіки.

Військовий облік військовозобов’язаних і призовників проводиться з метою (згідно постанови Кабінету Міністрів України №377 Про положення про військовий облік військовозобов’язаних і призовників) :
забезпечення контролю за виконанням громадянами України військового обов’язку і за дотриманням ними встановлених правил військового обліку;
своєчасного бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та воєнного часу;
завчасної підготовки кадрів для заміни військовозобов’язаних, які підлягають призову у разі мобілізації;
надання допомоги військовим комісаріатам у проведенні оборонних і мобілізаційних заходів.
Основними завданнями військового обліку військовозобов’язаних є згідно настанови з військового обліку прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу Збройних Сил України та інших військових формувань, яка затверджена Наказом Міністра оборони України від 22.01.2002 р. №35 (із змінами та доповненнями відповідно Наказу МО України від 9.06.2006 р. №342):
Так, відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про оборону України" Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, здійснює законодавче регулювання питань сфери оборони".
Слід звернути увагу на те, що відповідно до згаданого закону ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників є завданням оборони.
Разом з тим згідно Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників є складовою змісту мобілізаційної підготовки. Відповідно до цього Закону загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснює Президент України, а організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні — Кабінет Міністрів України.
Кабінет Міністрів України своєю постановою "Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників" № 377
установив порядок ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників. Згідно із цим Положенням загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією і проведенням військового обліку військовозобов'язаних і призовників, контроль за станом цієї роботи у виконкомах місцевих рад народних депутатів, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах будь-якої форми власності та підпорядкування здійснює Міністерство оборони України. Безпосередньо це завдання виконують органи місцевого військового управління. Так, відповідно до Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, військові комісаріати є місцевими органами військового управління.
Військові комісаріати ведуть військовий облік військовозобов'язаних і призовників, співпрацюють з органами місцевого самоврядування з питань військового обліку військовозобов'язаних, призовників та їхнього бронювання на період мобілізації та у воєнний час, контролюють роботу з ведення військового обліку військовозобов'язаних, призовників і їхнього бронювання на період мобілізації та у воєнний час на підприємствах і навчальних закладах будь-якого підпорядкування і форми власності.
Своєю чергою, згідно Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» функціонування системи військового обліку забезпечують органи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, загальне керівництво цією роботою здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України.
В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.
Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад зобов'язані:
здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування;
{Абзац другий частини другої статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1276-VI від 16.04.2009, № 5088-VI від 05.07.2012; в редакції Закону № 1275-VII від 20.05.2014}
надавати районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), контролі за виконанням ними правил військового обліку та виявленні громадян із числа призовників і військовозобов'язаних, які порушують ці правила.
Органи внутрішніх справ у встановленому законом порядку зобов'язані проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку, а також відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік.
Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовників або військовозобов'язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.
Органи досудового розслідування зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про призовників, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а суди - про призовників, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали законної сили.
Посвідчення про приписку призовників, військові квитки військовозобов'язаних, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, надсилаються судами до відповідних районних (міських) військових комісаріатів.
Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані в семиденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про призовників і військовозобов'язаних, яких визнано інвалідами.
Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані у триденний строк повідомити відповідні районні (міські) військові комісаріати про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про призовників і військовозобов'язаних відповідним районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників і військовозобов'язаних, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.
Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.
Військовий облік за призначенням поділяється на загальний і спеціальний .
На загальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані не заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.
На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов'язані , заброньовані за органами державної влади , органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час.
Порядок зарахування на спеціальний облік відповідних категорій військовозобов'язаних регламентується постановою Кабінету Міністрів України №45 Про затвердження Порядку бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями н а період мобілізації та на воєнний час.
За обсягом і деталізацією військовий облік поділяється:
персонально - якісний;
персонально - первинний;
персональний.
Персонально-якісний облік призовників і військовозобов'язаних покладається на районні (міські) військові комісаріати і передбачає облік відомостей (біографічні дані, стан здоров'я, результати співбесід тощо) щодо призовників і військовозобов'язаних, які узагальнюються в особових справах призовників або в облікових картках військовозобов'язаних.
Персонально-якісний облік військовозобов'язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України.
Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних у сільській місцевості, а також у селищах та містах, де відсутні військові комісаріати, покладається на органи місцевого самоврядування і передбачає облік відомостей щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їх проживання.
Персональний облік призовників і військовозобов'язаних, які працюють або навчаються, покладається на підприємства, установи, організації і навчальні заклади незалежно від підпорядкування і форм власності, а їх керівники (власники) несуть відповідальність за стан цього обліку і передбачає облік відомостей щодо - призовників і військовозобов'язаних за місцем їх роботи або навчання.
Військовий облік військовозобов'язаних пов'язується з паспортною системою обліку громадян, що діє в Україні, та системою обліку осіб, які працюють на підприємствах.
Військовий облік військовозобов'язаних повинен здійснюватися постійно за будь-яких обставин і повністю охоплювати усі категорії громадян, які підлягають військовому обліку.
Основні вимоги до військового обліку (наказом Міністра оборони України №35): своєчасність, повнота, точність, об'єктивність, достовірність і реальність усіх даних, що характеризують кількісний і якісний стан людських ресурсів, які перебувають на обліку.
Висновок. Таким чином, визначення кількісного і якісного складу військовозобов'язаних та резервістів, які є в наявності в межах території міст, районів, областей, оперативних командувань і держави в цілому, в інтересах більш правильного планування їх використання для потреб оборони є основним і головним завданням військового обліку військовозобов'язаних.

2. Військово-облікові ознаки сержантського та рядового складу запасу.


з/п 
Час (хв.) Навчальні питання та дії викладача  Дії тих,
хто навчається
1.  25 хв.  Військово-облікові ознаки сержантського та рядового складу запасу.  
    Доводжу навчальне питання №2 методом розповіді та доповнюю показом слайдів. Записують матеріал навчального питання у робочий зошит.

Громадяни, звільнені з військової служби, а також звільнені від призову на строкову військову службу (крім виключених з військового обліку), зараховуються в запас за такими основними військово-обліковими ознаками:

за тривалістю військової служби (категоріями обліку);
за віком (розрядами обліку);
за характером проходження військової служби (групами обліку);
за ступенями придатності до військової служби (станом здоров'я);
за складами і військовими званнями;
за військово-обліковими спеціальностями (посадовими і кваліфікаціями).
За тривалістю військової служби (категоріями обліку) військовозобов'язані підрозділяються на першу і другу категорії.
До запасу першої категорії належать військовозобов'язані, які проходили військову службу та одержали під час її проходження військово-облікову спеціальність.
До запасу другої категорії належать військовозобов'язані, які не одержали військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не призивалися на військову службу чи проходили її в інженерно-технічних частинах (у військових частинах і організаціях будівництва і розквартирування військ), а також військовозобов'язані - жінки.
Військовозобов'язані, зараховані в запас другої категорії, в разі одержання під час перебування у запасі військово-облікової спеціальності на навчальних зборах або за відповідною цивільною професією переводяться до запасу першої категорії.
Військовозобов'язані, переведені в запас за станом здоров'я без проходження військової служби, у разі визнання їх до 25 років придатними до військової служби знову стають на облік як призовники та підлягають призову на строкову військову службу на загальних підставах.
Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі визначаються Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу."
Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:
1) перший розряд - до 35 років;
2) другий розряд - до 60 років.
{Пункт 2 частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1604-VII від 22.07.2014}
{Частина друга статті 28 в редакції Закону № 1169-VII від 27.03.2014}
3. Особи офіцерського складу, які перебувають у запасі, поділяються на розряди за віком:
1) перший розряд:
молодший офіцерський склад - до 45 років;
старший офіцерський склад:
майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 50 років;
полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років;
вищий офіцерський склад - до 60 років;
2) другий розряд:
молодший та старший офіцерський склад - до 60 років;
вищий офіцерський склад - до 65 років.
{Пункт 2 частини третьої статті 28 в редакції Закону № 1604-VII від 22.07.2014}
{Частина третя статті 28 в редакції Закону № 1169-VII від 27.03.2014}
4. Граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.
5. Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.
{Частина п'ята статті 28 в редакції Закону № 1169-VII від 27.03.2014}

Методичний посібник з військового обліку

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт