Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Старовижівського району здійснює наступні види діяльності (у відповідності з даними, вказаними при реєстрації):

- надання соцільної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;

- надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів.

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Старовижівської районної ради

від 21.12.2018 № 27/6

 ПОЛОЖЕННЯ

про територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)

Старовижівського району

(нова редакція)

1. Територіальний центр соціального  обслуговування  (надання соціальних  послуг ) Старовижівського району (далі  - територіальний  центр) - є бюджетною установою, рішення щодо утворення, ліквідації або  реорганізації якої приймає Старовижівська районна рада.

Територіальний центр утворюється для надання соціальних  послуг  громадянам,  які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за  місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Діяльність територіального центру повинна відповідати критеріям діяльності суб’єктів,що надають соціальні послуги.

2. Повне найменування територіального центру - Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Старовижівського району.

3. Юридична адреса: вул. Незалежності 56, смт. Стара Вижівка, Волинська обл., Україна, 44400.

4. Територіальний центр  у своїй  діяльності  керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами  Верховної Ради України ,прийнятими відповідно  до  Конституції та законів  України,  актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами  інших  центральних  і місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого  самоврядування, а   також цим положенням .

5. Територіальний  центр   провадить свою   діяльність   на принципах  адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних   послуг,   гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання  бюджетних коштів, законності, соціальної      справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання державних стандартів соціальних послуг,  етичних  норм і правил.

          6. На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

- громадяни  похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб  працездатного  віку на період до встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці),  які не  здатні  до  самообслуговування  і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей- інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї;

-сім’ї:

а)  малозабезпечені та особи, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

б)учасників АТО та вимушених переселенців;

в) в яких виховуються діти- сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти-інваліди;

- одинокі матері;

- особи, які постраждали від насильства в сім’ї, торгівлі людьми;

-особи, які перебувають в конфлікті з законом до 35 років та інші.

7. Територіальний центр утворюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази, зокрема приміщень, що відповідають будівельним, технічним, санітарно - гігієнічним нормам, вимогам пожежної безпеки та іншим нормам відповідно до законодавства.

          8. Положення про  територіальний  центр, його  структура за пропозицією управління соціального захисту населення Старовижівської районної державної адміністрації, погодженою відповідно з департаментом соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації затверджується  Старовижівською районною радою.

Кошторис, штатний  розпис  територіального  центру затверджується головою Старовижівської районної ради.

9. Методичне забезпечення діяльності  територіального  центру здійснює Міністерство соціальної політики України, координацію та  контроль за забезпеченням його діяльності – департамент соціального  захисту населення Волинської обласної державної адміністрації,  організаційно - методичне забезпечення та контроль за додержанням законодавства про надання соціальних послуг -  управління соціального захисту населення Старовижівської районної державної адміністрації.

Для забезпечення    реалізації   соціальної   політики   щодо надання соціальних послуг територіальний центр взаємодіє з структурними  підрозділами  виконавчої влади або органу місцевого самоврядування,підприємствами,установами та організаціями всіх форм власності.

10. Основними завданнями територіального центру є:

 - виявлення громадян, осіб та сімей  зазначених  у  пункті  6  цього Положення,  формування електронної бази даних таких громадян, осіб та сімей, визначення (оцінювання)  їх  індивідуальних  потреб у наданні соціальних послуг;

 - забезпечення якісного надання  соціальних послуг;

-проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потрапляння в складні життєви обставини сімей, дітей та молоді, виявлення та здійснення їх соціального супроводу, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб у таких послугах;

 - установлення зв'язків з підприємствами, установами  та організаціями всіх форм  власності,  фізичними  особами,  родичами громадян, яких обслуговує територіальний  центр, з метою сприяння в  наданні соціальних послуг громадянам,  зазначеним  у  пункті 6 цього  Положення.

11. У  територіальному   центрі утворені  такі структурні підрозділи:

-       відділення соціальної допомоги вдома ;

-       відділення стаціонарного догляду для постійного проживання с.Кримне;

-       відділ соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді;

-       інші підрозділи, діяльність яких спрямована на надання соціальних послуг громадянам, зазначеним у пункті 6 цього Положення.

         11.1. Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) та фахівців із соціальної роботи для надання соціальних послуг громадянам, особам та сім’ям зазначених  у пункті 6 цього Положення за їх місцем проживання.

11.2. Територіальний центр може надавати соціальні послуги громадянам, які проживають на території ОТГ на підставі укладених трьохсторонніх угод між Старовижівською районною радою, об’єднаними територіальними громадами та територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Старовижівського району.

12. Територіальний центр очолює директор,який призначається  на посаду та звільняється з посади  згідно нормативно-правових актів Старовижівської районної ради  за пропозицією управління соціального захисту населення Старовижівської районної державної адміністрації погодженою відповідно з департаментом соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації.

Порядок призначення директора встановлюється цим Положенням.

Посаду директора територіального центру може  займати  особа, яка  має  вищу  освіту (магістр,  спеціаліст) відповідного напряму підготовки і стаж роботи на  керівній  посаді  не  менш  як  п'ять років.

13. Директор територіального центру:

     1) організовує    роботу   територіального  центру,  несе персональну відповідальність  за  виконання  покладених  на  центр завдань,  забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг,визначає ступінь відповідальності працівників;

     2) затверджує  посадові  обов'язки  заступника  директора  і керівників  структурних підрозділів  та   інших  працівників територіального центру;

     3) координує  діяльність  структурних  підрозділів територіального центру;

     4) подає органу, що утворив територіальний центр , пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

     5) укладає  договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

     6) розпоряджається коштами  територіального  центру  в  межах затвердженого  кошторису  витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату;

    - проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних  працівників  та  соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

   - придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації  за їх  придбання);

    - придбання для оснащення структурних  підрозділів територіального   центру автотранспорту, засобів  пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

    - підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

     7) призначає в установленому порядку на посаду і  звільняє  з посади  працівників територіального центру;

     8) видає в межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування  громадян), організовує і контролює їх виконання; 

     9) розробляє   і   подає  на  затвердження   Старовижівській районній раді проект положення про територіальний центр;

    10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

14. Територіальний центр утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного кодексу України виділяються з місцевого бюджету на соціальний захист населення  та соціальне забезпечення ,  інших надходжень,  у тому  числі від  діяльності його структурних підрозділів,  від надання платних соціальних  послуг,   а   також   благодійних   коштів   громадян, підприємств, установ та організацій.

15. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
територіального центру затверджуються  Старовижівською районною радою.

Умови  оплати  праці  працівників  територіального  центру  та штатна чисельність  визначаються  відповідно  до  законодавства  з питань оплати праці,  норм часу,  чисельності та типового штатного нормативу  чисельності  працівників територіального  центру, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики України.

16. Для надання  соціальних послуг територіальний центр  має  право  залучати  на  договірних засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

У територіальному центрі може утворюватися  мультидисциплінарна команда відповідно до Порядку організації мультидисциплінарного підходу з надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування( надання соціальних послуг),затвердженого наказом Міністерства соціальної політики  України.

17. Територіальний центр має право  в  установленому  порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу,  в тому числі із-за кордону,  яка використовується для  надання  допомоги  громадянам, зазначеним в пункті 6 цього Положення  та поліпшення матеріальної технічної бази територіального центру.

18. Перевірка роботи та контроль за організацією  діяльності, пов'язаної  із наданням  соціальних послуг  структурних підрозділів територіального центру,  ревізія фінансово-господарської  діяльності  центру проводяться відповідно до законодавства України.

19. Територіальний центр є юридичною особою,  має самостійний баланс,  рахунки в  органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

                                        

                                                                                               

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт