Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

 

   І. Апарат районної державної адміністрації –   т. 30 252 

  1. Організаційний відділ  - т. 30 252; 30 186

Основні завдання відділу:

Здійснює забезпечення діяльності голови та заступника голови районної державної адміністрації. Взаємодіє з управліннями, відділами, та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та її апарату, територіальними підрозділами міністерств, іншими підрозділами центральних органів виконавчої влади, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, депутатським корпусом згідно з вимогами чинного законодавства України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України. 

За дорученням голови районної державної адміністрації спільно з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації організує підготовку проектів рішень районної ради, віднесених до компетенції відділу, які вносяться на її розгляд головою районної державної адміністрації. 

Вивчає, узагальнює і поширює нові форми і методи діяльності районної державної виконавчої адміністрації, органів місцевого самоврядування, надає методичну і практичну допомогу у поліпшенні та удосконаленні управлінської роботи з питань, які віднесені до компетенції відділу. 

Забезпечує прозорість та відкритість діяльності відділу і реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Забезпечує проведення в районі державної політики у сфері інформатизації, визначення пріоритетних напрямів розвитку процесів інформатизації.

Формує стратегію впровадження в апараті районної державної адміністрації, її структурних підрозділах, виконкомах селищної, сільських рад району комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж, прикладних програм, баз і банків даних на основі сучасних інформаційних технологій.

Здійснює заходи, спрямовані на забезпечення розвитку інформаційного суспільства. 

Комп'ютерного забезпечення, проведення технічної політики розвитку інформаційних технологій, систем та мереж, безпеки передачі даних.

Формування стратегії впровадження в апараті районної державної адміністрації, її структурних підрозділах, виконкомах селищної, сільських рад району комп'ютеризованих інформаційних систем та мереж, прикладних програм, баз і банків даних на основі сучасних інформаційних технологій.

Організація в установленому порядку збору, прийому-передачі та первинної обробки інформації у електронному форматі, необхідної для забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації.

 

     2. Відділ ведення Державного реєстру виборців - ЯРМОЛЮК Іван Іванович, - т. 30 201

Основні завдання відділу:

Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу Старовижівського району.

 Складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

    3. Сектор документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян – КОСТЮЧИК Людмила Василівна, - т. 30 252 

Основні завдання сектору: Основними завданнями сктору є здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату. 

     4. Головний спеціаліст з інформаційної діяльності - ЗАБОЛОЦЬКА Оксана Степанівна, - т. 30 252

Основні завданнями головного спеціаліста:  Забезпечення проведення в районі державної політики у сфері інформаційної діяльності. Висвітлення діяльності рорганів виконавчої влади у друкованих засобах масової інформації району та на офіційному веб-сайт районної державної адмінітсрації.

Координація діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів селищної, сільських рад району щодо питань інформаційної діяльності.

    ІІ. Структурні підрозділи районної державної адміністрації

   1. Управління соціального захисту населення - ГЕРЕЗ Раїса Іванівна, т. 30 182 

Основні завдання управління:

Основними завданнями управління є забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення району. 

Призначення та організація виплати пенсій, а після передачі функцій з призначення та виплати пенсій Пенсійному фонду – здійснення контролю за їх призначенням та виплатою. 

Призначення та виплата соціальної допомоги, встановленої законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого палива. 

У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку. 

Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території. 

    2. Відділ економіки, містобудування та архітектури - ЯЦУНІК Олександр Борисович, т. 30 252

Основні завдання відділу:

Основними завданнями відділу є реалізація державної та регіональної економічної політики і політики у сфері управління майном, що перебуває в районній комунальній власності (спільній власності територіальних громад району). Сприяння комплексному соціально-економічному розвитку району, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення, підтримка та сприяння розвитку підприємництва і ділової активності. Забезпечення виконання окремих повноважень, делегованих районною радою райдержадміністрації. 

     3. Відділ фінансів - ОЛІФІРУК Світлана Петрівна т. 30 259

Основні завдання відділу:

Забезпечення    реалізації    державної    бюджетної    політики    на території району, без врахування селищної, сільських рад, що утворилися відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Складання розрахунків до проекту районного бюджету, формування розпису районного бюджету, внесення пропозицій щодо змін до бюджету та внесення змін до розпису з метою забезпечення належного виконання районного бюджету, ефективного використання фінансових ресурсів.

Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

Здійснення  загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, проведення експертизи проектів нормативно-правових документів райдержадміністрації та районної ради у частині дотримання бюджетного законодавства та можливості фінансового забезпечення.

   4. Сектор освіти, культури, молоді та спорту - ХЛОПУК Оксана Анатоліївна, - т. 30 238 

Основні завдання сектору:

Основними завданнями сектору є реалізація державної політики в галузі освіти, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти. 

Здійснення управління навчальними закладами району, та координація діяльності цих навчальних закладів, зміцнення матеріальної бази навчальних закладів. 

Аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми. 

Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Контроль за дотриманням законодавства з питань освіти всіма загальноосвітніми закладами, розташованими на території району. 

Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх закладах. 

Забезпечення на території району реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини. 

Здійснення державного управління і контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, кінематографії. 

Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина. 

Сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території району. 

Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення. 

      5. Центр надання адміністративних послуг - ШУСТВАЛЬ Марія Петрівна, т. 30 208

Основні завдання:

Основними завданнями є організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень.

Спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Запобігання корупції, усунення посередництва під час надання адміністративних послуг.

Створення зручних умов для отримання адміністративних послуг.

Підвищення рівня поінформованості суб'єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг.

       6. Служба у справах дітей - ЛЮКЛЯНЧУК Тетяна Василівна, - т. 30 252

Основні завдання служби:

Основними завданнями служби є реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми. 

Визначенню пріоритетних напрямів у справі неповнолітніх їх соціального захисну, сприяння фізичному, духовному, інтелектуальному розвитко­ві дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх на відповідній території. 

Розроблення і здійсненню заходів, спрямованих на поліпшенню становища та соціального захисту неповнолітніх, забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин дитячій злочинності. 

Формування громадської думки щодо поліпшення становища неповнолітніх, профілактики їх правопорушень, сприяння реалізації державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх. 

       7. Архівний відділ - ГОЛОВІЙ Людмила Георгіївна, - т. 30 252

Основні завдання відділу:

Основними завданнями відділу є реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. 

Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. 

Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації. 

     8. Сектор з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції - КОМІСАРИК Мирослава Степанівна, - т. 30 252

Основні завдання сектору:

Основними завданнями  сектору є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів райдержадміністрацією, а також працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

    9. Сектор з питань мобілізаційної та оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами - ЛЮКЛЯНЧУК Вадим Степанович  - т. 30 186 

Основні завдання сектору: 

Планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.є підтримка постійного зв’язку з партіями та громадськими об’єднаннями, одержання інформації щодо їх діяльності, її узагальнення та аналіз. Розробка пропозицій щодо заходів, спрямованих на посилення взаємодії органів влади з політичними партіями, громадськими організаціями та формуваннями, підготовка необхідних матеріалів щодо використання потенціалу громадських організацій у вирішенні соціально-економічних проблем району. Взаємодія з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації в питаннях реалізації державної політики в галузях науки, освіти, культури, в напрямках роботи з молоддю та сім’ями. 

    10. Сектор бухгалтерської служби та господарського забезпчення -  т. 30 252

Основні завдання сектору:

Основними завданнями сектору є організація бухгалтерського обліку і складання фінансової, податкової, статистичної звітності фінансово-господарської діяльності апарату районної державної адміністрації, надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів установи. Основними завданнями є планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об’єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах.

     11. Сектор з питань персоналу - ХВИЩУК Валентина Іванівна, т. 30 252

1. Основними завданнями сектору з питань персоналу райдержадміністрації є:
1) забезпечення реалізації державної політики з питань управління персоналом у районній державній адміністрації;
2) забезпечення здійснення керівником державної служби районної державної адміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом у районній державній адміністрації;
3) забезпечення організаційного розвитку районної державної адміністрації з питань персоналу;
4) добір персоналу районної державної адміністрації;
5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих структурних підрозділах районної державної адміністрації;
8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт